ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ขอแจ้งเตือนการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเฝ้าระวัง การระบาดของโรค โดยถ้าพบมีการระบาดมีการระบาด ให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพองทันที เพื่อหาแนวทางป้องกันและช่วยเหลือต่อไป

 

11 ตุลาคม 61 09:27:29