ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

วันที่  8 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ได้รับแจ้งจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เรื่องการเตือนภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทำลายนาข้าวเกษตรกรได้รับความเสียหาย และประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศทั่วทุกภูมิภาคมีฝนตกชุก ความชื้นสูง ซึ่งเหมาะสมต่อการแพร่ระบาดและเพิ่มปริมาณของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ไม่ให้เกิดการระบาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียหายต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทุกท่านเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ของท่าน และหามาตรการการป้องกันตามเอกสารที่แนบนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ตุลาคม 61 10:40:11