ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน กันยายน 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานเปิดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2561 ณ วัดบ้านทรายมูล ม.2 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีนางพุทธชาติ นารีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้แทนเกษตรอำเภอน้ำพอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ออกร่วมให้บริการเกษตรกรในพื้นที่

 

 

 

 

1 ตุลาคม 61 09:11:55