ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาล " พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย "

วันที่ 6 กันยายน 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมงานสัมมนาเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาล " พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย " โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 กันยายน 61 12:51:58