ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนคำจั่น,หัวบึง,หนองแวงดง

วันที่ 4 กันยายน 2561 ชุมชนคำจั่น,หัวบึง,หนองแวงดง รับมอบกระชังบก ในโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

10 กันยายน 61 12:37:09