ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนสำโรง

วันที่ 7 กันยายน 2561 กลุ่มสำโรงไก่ PP ชุมชนสำโรง ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รับมอบปัจจัยการผลิต เป็นไก่ไข่พันธุ์ดี พร้อมอาหาร ให้กับสมาชิกในกลุ่ม จำนวน 175 ราย ในโครงการฯ ณ บริเวรณศาลาประชาคมบ้านสำโรง ม.12 ต.บ้านขาม

 

 

 

 

 

 

10 กันยายน 61 12:29:24