ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนดอนสวรรค์

วันที่ 3 กันยายน 2561 กลุ่มไก่อารมณ์ดี ชุมชนดอนสวรรค์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รับมอบปัจจัยการผลิต เป็นไก่พันธุ์ไข่พร้อมอาหาร ให้กับสมาชิกกลุ่ม จำนวน 175 ราย ตามโครงการฯ ณ บริเวรณลานวัดบ้านสองคอน ดอนสวรรค์

 

 

 

 

 

 

10 กันยายน 61 12:25:13