ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภอน้ำพอง

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภอน้ำพอง ระหว่าง ประธาน ทั้ง 18 ชุมชน ในอำเภอน้ำพอง และ ประธานกลุ่มย่อยทั้ง 30 กลุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย มีนางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำในครั้งนี้

 

 

 

 

 

24 สิงหาคม 61 09:49:21