ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมแนะนำการจัดทำบัญชี โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง เปิดการฝึกอบรมจัดทำบัญชีเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ทั้ง 18 ชุมชนของอำเภอน้ำพอง โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น มาให้ความรู้ในการจัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ของโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

21 สิงหาคม 61 13:03:25