ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก ) ระดับอำเภอ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก ) ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง โดยมี ศพก.เครือข่ายเข้าร่วมทั้ง 18 ศพก เพื่อเลือกประธาน และคณะกรรมการ ศพก ระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนงาน ศพก ให้ลำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้ง ศพก

 

 

 

 

20 สิงหาคม 61 08:59:16