ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมกิจกรรมในการมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง โดยมีปัจจัยการผลิตที่แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น พันธุ์ปลาน้ำจืด กากน้ำตาล เมล็ดพันธุ์ปอเทือง

 

 

 

 

20 สิงหาคม 61 08:50:17