ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านขาม เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆให้ที่ประชุมทราบ ในการนี้มีส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

7 สิงหาคม 61 13:08:19