ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2561 (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆที่ กลุ่มเสนอของบประมาณในโครงการฯ ณ ห้องประชุมท่าหว้า - น้ำพอง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง

 

 

 

 

7 สิงหาคม 61 13:02:12