ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561

นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

 

 

 

 

 

 

7 สิงหาคม 61 12:50:21