ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ปี 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ โดยมีสมาชิกแปลงใหญ่ในอำเภอน้ำพองทั้งหมด 18 แปลงมาร่วมประชุม เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานในระดับอำเภอ และติดตามความก้าวหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 กรกฎาคม 61 15:01:04