ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน มิถุนายน 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง ประธานในการเปิดงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน มิถุนายน 2561 ณ วัดท่าเกษม  ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพองได้ร่วมออกจัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการเกษตร ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก ปีการผลิต 2561/62 และรับปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

24 มิถุนายน 61 14:53:52