ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 3 วิถีไทย วิถีพอเพียง ปรับเปลี่ยนควา

วันที่ 12 เมษายน 2561 นายประสิทธิ์ คำไอ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 3 วิถีไทย วิถีพอเพียง ปรับเปลี่ยนความคิด(Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมี ปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นหัวหน้าชุด พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆในพื้นที่เป็นกรรมการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ธกส พัฒนาชุมชน กศน ตำรวจ ทหาร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฯลฯ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆและแนวทางในการช่วยเหลือแก้ไขตามโครงการฯ  ณ ศาลาวัดบ้านเสียว ม.13 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

เครดิตภาพ/ข่าว : นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นวส.ชำนาญการ

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

18 เมษายน 61 08:57:47