ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการฯระดับตำบล ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ณ แปลงที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปรับเปลี่ยนไปปลูกชนิดอื่นทดแทนการทำนาปรัง เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน และพืชผักอื่นๆ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

เครดิตภาพ/ข่าว : นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นวส.ชำนาญการ

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

6 เมษายน 61 09:01:21