ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมออกประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยความสามัคคี ตื่นตัวในความร่วมมือเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นางเยาวรัตน์ แข็งขัน ปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นหัวหน้าชุด พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆในพื้นที่เป็นกรรมการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ธกส พัฒนาชุมชน กศน ตำรวจ ทหาร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฯลฯ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆและแนวทางในการช่วยเหลือแก้ไขตามโครงการฯ  ณ บ้านโนนแดง ม.5 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

เครดิตภาพ/ข่าว : นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นวส.ชำนาญการ

สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

6 เมษายน 61 08:34:56