ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจแปลงโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561

วันที่ 12 มีนาคม 2561 นางยอดขวัญ สามะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการฯระดับตำบล ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ณ แปลงที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปรับเปลี่ยนไปปลูกชนิดอื่นทดแทนการทำนาปรัง เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน และพืชผักอื่นๆ ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

12 มีนาคม 61 10:51:27