ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ครั้งที่ 1

วันที่ 2 มีนามค 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารศัตรูข้าว ครั้งที่ 1 ณ บ้านโนนเชือก ม.7 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และมีเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น มาร่วมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตน้ำหมัก เพื่อใช้ในนาข้าว โดยมีเกษตรกรจาก ม.13 ต.บัวใหญ่ และ ต.บ้านขาม เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้

 

 

 

 

12 มีนาคม 61 10:20:52