ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมตำบลบ้านขาม ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ที่ทำการชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านขาม โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ตำบล และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

 

 

 

 

7 มีนาคม 61 11:16:11