ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง กล่าวเปิดการฝึกอบรม โครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรม จัดเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางยอดขวัญ สามะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล ร่วมกับ อาสาสมัครเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

14 กุมภาพันธ์ 61 11:12:38