ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายเปรมติณสูลานนท์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายเปรมติณสูลานนท์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรและฝึกปฏิบัติกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายเปรมติณสูลานนท์

 

 

 

 

 

8 กุมภาพันธ์ 61 09:04:25