ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก ) ครั้งที่ 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางเพ็ญศรี มีทองหลาง เกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก ) ครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ เช่น สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำพอง ชลประทานหนองหวาย และสมาชิก ศพก เครือข่าย ทั้ง 17 ศพก ณ ศพก บ้านแสนตอ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมี นายเพชร วงค์ธรรม ประธานศูนย์ ศพก บ้านแสนตอ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

 

 

 

 

7 กุมภาพันธ์ 61 13:00:15