ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ครั้งที่ 2

วันที่ 31 มกราคม 2561 นายคุณากร จันทะวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดการฝึกอบรมเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ครั้งที่ 2 กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง โดยมีวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร มาให้ความรู้ในการดูแลรักษา ถั่วเหลือง ตลอดจนการบริหารจัดการด้านต่างๆ

 

 

 

 

 

27 มีนาคม 61 13:35:53