ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

วันที่ 31 มกราคม 2561 นางยอดขวัญ สามะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 กิจกรรม จัดเวทีชุมชน นาแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ บ้านหนองหารจาง  ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดขอนแก่นร่วมถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกร ในการจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์(ไข่แดง) และการดูแลรักษาและการบริหารจัดการ

 

 

 

 

 

 

 
31 มกราคม 61 20:43:07