ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 แปลงต่อเนื่อง ปี 2559

วันที่ 31 มกราคม 2561 นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 แปลงต่อเนื่อง ปี 2559 กิจกรรม จัดเวทีชุมชน นาแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธฺภาพการผลิต บ้านแสนตอ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดขอนแก่น สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น ร่วมถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกร ในการจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์(ไข่แดง) และการดูแลรักษาและการบริหารจัดการ การปรับปรุงบำรุงดิน การทำน้ำหมัก และความรู้อื่นอีกมากมาย

 

 

 

 

 

 

31 มกราคม 61 20:36:57