ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกจัดเวทีประชาคมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ ชุมชนสำโรง ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนเชือก ม.7 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อชี้แจงโครงการฯ ให้เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ทราบและเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ตุลาคม 60 12:08:36