ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมการจัดเวทีสร้างการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร โครงการตามนโนบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 26 กันยายน 2560 นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการเปิดการอบรมการจัดเวทีสร้างการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร โครงการตามนโนบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) บ้านแสนตอ ตำบลบัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

26 กันยายน 60 13:18:25