ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สัมมนาเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี 2560

วันที่ 22 กันยายน 2560 นางยอดขวัญ สามะ และ นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร กิจกรรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยทีมวิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาบรรยายและฝึกปฏิบัติ ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้

 

 

 

 

 

25 กันยายน 60 10:39:58