ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอน้ำพอง

วันที่ 18 กันยายน 2560 นางวาสนา ชุมพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอน้ำพอง ณ หอประชุม 100 ปี โดยมีพันธุ์ปลาดุก ปลาตะเพียน อาหารปลา และอุปกรณ์ในการเลี้ยงแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมครงการทุกคน

 

 

 


21 กันยายน 60 13:58:01