ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน กันยายน 2560

วันที่ 21 กันยายน 2560 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2560 ณ วัดวิชัยยาราม บ้านสร้างแซ่ง ต.วังชัย อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น โดยมี นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ และสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ได้ออกร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเกษตร แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน อาทิเช่น การเพาะเห็ดขอนขาว การให้ความรู้ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

 

 

21 กันยายน 60 12:14:04