ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่ กิจกรรม การจัดเวทีชุมชน

วันที่ 7 กันยายน 2560 นายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกจัดกิจกรรม การจัดเวทีชุมชน ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ณ บ้านโนนหัวช้าง ม.13 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมในการจัดเวทีทั้งสิ้น 100 ราย

 

 

 

14 กันยายน 60 13:20:48