ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ณ บ้านนาคู ม.3 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีนายวงศ์ยเรศ อัยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการผู้ช่วยเกษตรอำเภอ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ออกร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

28 สิงหาคม 60 09:55:16