ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 หลักสูตรอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีตัวแทนสมาชิกมาอบรม กลุ่มละ 1 คน จำนวน 18 คน

27 สิงหาคม 60 13:34:05