ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเยี่ยมให้กำลังเกษตรกรที่ประสพภัยน้ำท่วม อำเภอน้ำพอง

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเยี่ยมให้กำลังเกษตรกรที่ประสพภัยน้ำท่วม พืชผลทางเกษตรเสียหาน ณ ตำบลท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

 

27 สิงหาคม 60 13:20:26