ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนสำโรง ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 

โดยมีเกษตรกรจาก 4 หมู่บ้าน จำนวน 500 คน ร่วมในการทำงานในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 สิงหาคม 60 14:13:47