ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง ประชุมประธานชุมชน ทั้ง 18 ชุมชน ของอำเภอน้ำพอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เพื่อชี้แจง วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

 

 

 

14 กรกฎาคม 60 13:43:51