ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง โดยมีนายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเกษตรกรในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 มิถุนายน 60 08:37:13