ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอน้ำพอง โดยมีนายธีรศักดิ์ สกุลไทยเกษตรอำเภอน้ำพอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านแสนตอ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้จำนวนมาก จากหลายตำบล โดยภายในงานจะมีฐานเรียนรู้ให้เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 7 ฐาน ประกอบไปด้วย ฐานฝนหลวง ฐานประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ฐานผักปลอดภัยจากสารพิษ ฐานการจัดการดินและปุ๋ย ฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการเลี้ยงจิ้งหรีด ฐานการลดต้นทุนการปลูกข้าว ฐานบริหารจัดการศัตรูพืช โดยในแต่ละฐานการเรียนรู้จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรง มาให้ความรู้แก่เกษตรกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 มิถุนายน 60 07:59:19