ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

กิจกรรมโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธาน กิจกรรมโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ บึงห้วยชัน บ้านวังเกิ้ง ต.วังชัย องน้ำพอง จ.ขอนแก่น โดย นายวงศ์ยเรศ อัยวรรณและนางวาสนา ชุมพล นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

 

 

 

18 มิถุนายน 60 07:30:19