ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตามกระบวนการโรงเรีย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายพรสัมฤทธิ์ ทองกอง และนายเอกรัตน์ สัชฌุกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น  ปี  2560 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 2  บ้านหัวดง  หมู่ที่  14  ตำบลบ้านขาม   20  รายอำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

18 พฤษภาคม 60 14:40:13