ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายชาติชาย ขำชื่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพองเป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ณ บ้านทรายมูล หมู่ 1,2 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีนายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้ากรมพัฒนาที่ดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

 

 

 

5 พฤษภาคม 60 12:47:17