ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง ร่วมสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ที่บ้านท่าโพธิ์ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีผู้นำชุมชนและเกษตรกร จำนวน 60 ราย เข้าร่วมรับฟังผลการติดตามสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำด้านการจัดการในเกษตรกรที่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเน้นหนักการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดในเกษตรกรที่มีแปลงใกล้เคียง พร้อมทั้งพบปะ ให้กำลังใจ และมอบเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในนาข้าว สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการไถกลบและการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อลดการระบาดในฤดูการผลิตถัดไป​

 

 

 

 

4 พฤษภาคม 60 14:26:04