ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน 2560 ณ บ้านหินกอง ม.4 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ในการนี้สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพองได้ออกให้บริการทางด้านการเกษตร แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานในครั้ง และมีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

20 เมษายน 60 12:17:46