ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับปัจจัยการผลิต (เมล็ดข้าวพันธุ์ดี)

วันที่ 19 เมษายน 2560 นางพุทธชาติ นารีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 

 

 

 

 

 

19 เมษายน 60 09:47:53