ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่(จิ้งหรีด)

วันที่ 10 เมษายน 2560 นายสาคร กัปโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตชำนาญการ ร่วมประชุมสมาชิกแปลงใหญ่ (จิ้งหรีด) ณ ศพก ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

18 เมษายน 60 11:11:56