ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบเชื้อราบิวเวอร์เรีย

วันที่ 7 เมษายน 2560 นายวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ติดตามตรวจเยี่ยมและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง บ้านห้วยเสือเต้น ม.16 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พร้อมมอบเชื้อราบิวเวอร์เรีย ให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปฉีดพ่น ป้องกันจำกัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ที่กำลังระบาดในพื้นที่

 

 

 

 

18 เมษายน 60 11:07:15