ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 24 มีนาคม 2560 นายธีรศักดิ์ สกุลไทย เกษตรอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการเปิดอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่ม A เพื่อร่วมในการจัดทำแผนการผลิต สมุดเยี่ยม และความต้องการปัจจัยการผลิต ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 33 ราย ในการนี้มีส่วนงานภาคีต่างๆเข้าร่วม ในการดำเนินงาน ได้แก่ สำนักงานชลประทานหนองหวาย , ปศุสัตว์อำเภอน้ำพอง , ประมงอำเภอน้ำพอง

 

 

 

 

 

24 มีนาคม 60 19:36:42